[ Zaauto101 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ติณณภพ แท่นนิล
ชื่อเล่น : 
ปลื้ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
6/7/2550
อายุ : 
เพศ : 
E-mail : 
Zaauto101@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
การศึกษา :