ชื่อ - นามสกุล :นางอาทิตยา ร่วมชมรัตน์
ตำแหน่ง :ครู อันดับ ค.ศ.3
หน้าที่หลัก :งานฝ่ายพยาบาล
ที่อยู่ :93 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Telephone :075663646
Email :webmschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :