หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา บันได 7
โดย : admin
อ่าน : 337
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โรงเรียนเมืองกระบี่ขอขอบพระคุณ
   ท่าน ผอ.อลงกต ศรีวิจิตรกมล
ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา บันได 7 ขั้น บรรยายพิเศษ และเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school) ที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
   พวกเราจะนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากท่านวิทยากรไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา บันได 7 ขั้้นให้ลูก ๆ นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจนเกิดผลงาน ผลผลิตและหรือนวัตกรรม แล้วนำออกไปตอบแทนชุมชนและสังคมตามหน้าที่ของพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไป