หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : นำเสนอแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายประเทศเกาหลีใต้
โดย : admin
อ่าน : 312
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ห้องเรียนนวัตกรรมEIS M.3/1 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียน Ganjaeul Middle School ประเทศเกาหลี ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการVideo Conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติ ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเพื่อนชาวเกาหลี-อาหารไทยกับอาหารเกาหลี-สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน และวันสำคัญของประเทศเกาหลีและไทย ในการจัดVideo Conference ในครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ เพื่อเพิมมิตรภาพต่างแดนให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น และสร้างความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณคณะทำงานความสัมพันธ์ต่างประเทศโรงเรียนเมืองกระบี่ ที่ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมลักษณะนี้เป็นครั้งแรก และขอขอบพระคุณสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ UNESCO ประเทศเกาหลีใต้ที่คัดเลือกให้โรงเรียนเมืองกระบี่เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคุณครูและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ได้พัฒนาศักยภาพของตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะด้านความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ(International Understanding) และเป็นพลโลก (Global Citizenship) ที่ดีมีคุณภาพ
#Good Things Happen Everyday at Muangkrabi School