[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
จุดเน้นสพม.13
ครูที่ปรึกษาระดับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๕
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายเสริมศักดิ์ คำคง
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางกุณฑลี ช่วยเอื้อ
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวัลย์ เอ่งฉ้วน
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางจุลัยวรรณ ชนะกุล
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายศุภฤกษ์ สุขมาก
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นางพรพิมล แกมวิรัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางอริศรา สะใบงาม
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายศักรินทร์ เพียรกิจ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิสา วงค์น้อย
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดา สุวรรณชาตรี
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางเจนจิรา บุญรักษ์
ครู อันดับ ค.ศ.1
งานวัดผลประเมิลผล
Click ดูประวัติ
นายเจตริน หมาดปูเต๊ะ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวยาใจ ลักษณะอัฐ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวเจริญสุข นวลศรี
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน