เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองกระบี่ พ.ศ. 2566-2570

ภายในปี 2570 โรงเรียนเมืองกระบี่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
^