[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ
โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
การพัฒนาครู mk-cms
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียนตารางสอน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
ภาพถ่ายมุมสูงภายในโรงเรียน

VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสุพัตรา ขุนฤทธ์เอียด
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางวนิดา ชนะคุ้ม
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นายธรรมนูญ อ่อนเนียม
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางระพีพร เก้าเอี้ยน
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
Click ดูประวัติ
นายกษิดิศ ศรีหมุ่น
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางรินดา ศรียุบล
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางพัณณ์ภัสร์ ปานมาตย์
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายไกรสร สุทธิชาติ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายมานัฟ ดีนนุ้ย
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นายวิศรุต หลีดง
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวเนตรวารีย์ หนูสงค์
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาววนิดา หนกหลัง
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายสราวุธ สีตุกา
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายธรรมศักดิ์ ซื่อตรง
วิทยากรอิสลาม
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารทั่วไป
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน
57 : งานกิจการนักเรียน