[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
โรงเรียนสีเขียว
จุดเน้นสพม.13
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ


บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป


บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสุพัตรา ขุนฤทธ์เอียด
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางวนิดา ชนะคุ้ม
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นายธรรมนูญ อ่อนเนียม
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางระพีพร เก้าเอี้ยน
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นายกษิดิศ ศรีหมุ่น
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางรินดา ศรียุบล
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางพัณณ์ภัสร์ ปานมาตย์
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายไกรสร สุทธิชาติ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายมานัฟ ดีนนุ้ย
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นายวิศรุต หลีดง
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวเนตรวารีย์ หนูสงค์
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นายสราวุธ สีตุกา
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายธรรมศักดิ์ ซื่อตรง
วิทยากรอิสลาม
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ