[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
จุดเน้นสพม.13
ครูที่ปรึกษาระดับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๕
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวฐาปนี พูลศิริ
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางพรรณี แออ้อย
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานจัดตารางเรียนตารางสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวธนวันต์ มาลาตี
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางกิ่งแก้ว สืบเหตุ
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางอุบล วิชัยดิษฐ
ครู อันดับ ค.ศ.2
งานฝ่ายทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวดี ทับเที่ยง
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานฝ่ายทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิธร อินทร์ถาวร
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางกวีณา เพชรกุล
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานฝ่ายพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภจิต เจียวก๊ก
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางมธุรส ยุติธรรมนนท์
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
Click ดูประวัติ
นางรัชดาภรณ์ เหนือคลอง
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางนูรอาดีลา บุตรฤทธ์
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑามาศ พิพัฒนไมตรี
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริวรรณ น้ำขาว
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพร วิทยพันธ์
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวโยษิตา หัสหรี
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
MrKoketso Masunga
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน