[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
จุดเน้นสพม.13
ครูที่ปรึกษาระดับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๕
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
ผ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารงานบุุคคล
Click ดูประวัติ
นางจุลัยวรรณ ชนะกุล
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวัลย์ เอ่งฉ้วน
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางอาทิตยา ร่วมชมรัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.3
งานฝ่ายพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางกนก ศิริมี
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวฐาปนี พูลศิริ
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายเสริมศักดิ์ คำคง
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายฐิติโภค อักษรเกิด
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
Click ดูประวัติ
นางชารดา ช้ายเส้ง
ครู อันดับ ค.ศ.1
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน