[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
จุดเน้นสพม.13
ครูที่ปรึกษาระดับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๕
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอนามิการ อยู่เจริญ
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสุจิรา ชุมแก้ว
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางชุติมา สุวรรณรัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสุวรรณณา บ้านนบ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายธีรยุทธ สามารถ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางชารดา ช้ายเส้ง
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นายรัตนพันธ์ เจนวานิช
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นายภุชงค์ เสือทอง
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรัศยา จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางอำไพ เพ็ชรทอง
ครูผู้ทรงคุณค่า
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน