[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
จุดเน้นสพม.13
ครูที่ปรึกษาระดับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๕
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสารพัฒน์ รัตนบุรานินท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางอมรทัต เอียดศรีชาย
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางระพีพร เก้าเอี้ยน
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวดี ทับเที่ยง
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานฝ่ายทะเบียน
Click ดูประวัติ
นายเจษฎา ค้าของ
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานดูแลระบบ SGS
Click ดูประวัติ
นางมธุรส ยุติธรรมนนท์
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยนาฎ ลิ่มหลัก
ครู อันดับ ค.ศ.2
งานพัฒนาหลักสูตร
Click ดูประวัติ
นางลำยวญ กัณหกุล
ครู อันดับ ค.ศ.3
งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์
ครู อันดับ ค.ศ.2
งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางอุบล วิชัยดิษฐ
ครู อันดับ ค.ศ.2
งานฝ่ายทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางเจนจิรา บุญรักษ์
ครู อันดับ ค.ศ.1
งานวัดผลประเมิลผล
Click ดูประวัติ
นางอัมรา ปุรินทราภิบาล
ครู อันดับ ค.ศ.1
งานดูแลระบบ SGS
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยรัตน์ ไกรลาศ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวมุสลีมะห์ สามะ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยา คงทอง
พนักงานราชการ
งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน