[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
จุดเน้นสพม.13
ครูที่ปรึกษาระดับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๕
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Click ดูประวัติ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
Click ดูประวัติ
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
Click ดูประวัติ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click ดูประวัติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
กรรมการ
ผู้แทนครู
Click ดูประวัติ
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
Click ดูประวัติ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน